GEC voprosy

ҚОСЫМША

КЕШЕНДІ ЕМТИХАНДАРДЫҢ СҰРАҚТАРЫ

 

.1. Міндетті профильдік емес пәндер

 

1. Жоғары мектеп педагогикасының пәнін, міндеттері мен қызметтерін негіздеңіз

2. Жоғары мектеп педагогикасының негізгі категорияларын жүйелеңіз және «педагогикалық жүйе – педагогикалық үдеріс», «оқыту – тәрбие – білім беру» ұғымдарының өзара байланысын ашып көрсетіңіз

3. Жоғары мектеп педагогикасының басқа ғылымдармен байланысын сипаттаңыз. Приведите пример ситуации, рассматриваемой с точки зрения педагогики и других наук.

Педагогикалық ғылымдар жүйесін сипаттап беріңіз және оны сызба түрінде ұсыныңыз

5. Кредиттік оқыту жүйесінің мәнін ашып беріңіз. Әлемдік жоғары білім жүйесіндегі Сізге таныс кредиттік оқыту үдерісін сипаттаңыз

6. Қазақстан мен шетелдегі (елі Сіздің таңдауыңыз бойынша) жоғары білім жүйесіне салыстырмалы талдау жасаңыз

7. Жоғары білім мазмұнын реттейтін нормативті құжаттарға сипаттама беріңіз және мысал келтіріңіз

8. Ғылым әдіснамасына түсінігін негіздеңіз және педагогика әдіснамасының деңгейлерін жүйелеңіз

9. «Жоғары мектеп дидактикасы» ұғымына анықтама беріңіз. Жоғары мектеп дидактикасының негізгі категорияларына сипаттама беріңіз. Лекцияның дидактикалық мақсатын құрастырыңыз

10. Жоғары мектепте оқыту заңдылықтары мен принциптерін тізбектеп беріңіз

11. Өзі мамандығы мысалы ретінде жоғары кәсіби білім беру мазмұнының деңгейлері мен құрауыштарын қарастырыңыз

12. Жоғары мектепте дәстүрлі оқыту әдістерінің жіктемесін талдаңыз және көрсеткіштерін сиппатаңыз

13. Оқытудың белсенді әдістеріне анықтама беріңіз. Бір белсенді оқыту әдісін қолдауын жобалаңыз.

14. Жоғары мектепте оқытудың негізгі формаларын сипаттап беріңіз

15. Нақты тақырып бойынша дәрістің жоспарын жасап, мақсат-міндеттері, қолданылатын әдістері мен уақыттары көрсетілген қысқаша тірек-конспект дайындаңыз. Педагогикалық практика тәжірибесіне сүйеніңіз

16. Жоғары мектеп психологиясының басты мәселелерін сипаттаңыз. ЖОО-да оқыту процесін жобалағанда аталған мәселелерді қалай жоспарлау керек.

17. Қабылдаудың түрлерінің байланысын және заңдылықтарын сипаттаңыз. ЖОО-да сабақ жүргізу немесе жоспарлау барысында қабылдау ерекшеліктерін ескеру қаншалықты маңызды.

18. Студенттік жастың психологиялық ерекшеліктері қалай көрініс береді. Педагогикалық іс-әрекетке студенттің индивидуалды ерекшеліктерінің әсерін түсіндіріңіз.

19. Ойлаудың формалары мен түрлеріне сипаттама беріңіз. Ойлау қабілетінің жұмыс жасау қызметі тұрғысынан белсенді әдістерді оқытудың ерекшелігіне анализ жүргізіңіз.

20. Тұлға дамуының негізгі концепцияларына сипаттама беріңіз.Тұлға даму тұрғысынан үздіксіз оқуды,яғни өмір бойы оқу(life-long education) қажеттілігін тұсіндіріп беріңіз.

21. Жоғары мектеп педагогының кәсіби іс-әрекетінің психологиялық ерекшеліктерін сипаттаңыз. Сіздің ойыңызша, педагогтардың оқыту әдістерін таңдауда темперамент бойынша индивидуалды ерекшеліктері қалай көрініс береді.

22. Шығармашылық ойлаудың дамуына оқытудың қандай әдістері әсер етеді, сипаттаңыз.

23. Адамның бойындағы қабілеттерін, олардың даму деңгейін және индивидуалды ерекшеліктерін сипаттаңыз. Қазіргі таңда білім беру жүйесі адамдар арасындағы индивидуалды ерекшеліктерді қаншалықты ескереді?

24. Ес, естің түрлері және де механизімдеріне жалпылай сипаттама беріңіз. Оқыту үдерісінде естің ерекшеліктерін ескері қаншалықты маңызды?

25. Педагогикалық қарым-қатынаста адам тұлғасының мінез-құлқын, темперамент ерекшеліктерін қалай ескеру керек?

26. Сіздің мамандығыңыз, пән аясында белсенді оқыту әдістерінің қолдану мүмкіндіктеріне анализ жүргізіңіз.

27. Эмоциялардың негізігі қызметтерін сипаттаңыз. Адамның танымдық іс-әрекетіне эмоциялардың әсер ету механизімін ашыңыз.

28. Студенттік жастың психологиялық ерекшелік тұрғысынан, жоғары мектептегі оқыту принциптеріне анализ жүргізіңіз.

29. Заманауи студенттік ортаның ерекшеліктеріне сай олардың гендерлік, жас, әлеуметтік-мәдение ерекшеліктерін ескере отырып, түрлі оқыту әдістерінің әсерін, эффективтілігіне баға беріңіз.

30. Тұлға дамуна және де оқытудың әдістерін және түрлерінің өзгеруіне ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың қаншалықты әсері бар екендігін сипаттаңыз.

 

Міндетті профильдік пәндер блогы бойынша

 

1. Клеткалық биологияның тәжірибелік биология, биомедицина, биотехнология, нанотехнология үшін маңызын айтыңыз.

2. Клеткалық культурамен жұмыс істеу тәсілдерін айтыңыз.

Клеткалық мембраналардың синтезделуін және олардың ультрақұрылымы мен химиялық құрамын айтыңыз.

4. Молекулааралық қатынастар (электростатикалық, дисперсиялық, гидрофобтық) және мембрана құрылымдарының қозғалысын түсіндіріңіз.

5. Вакуольді жүйеге жалпы сипаттама және клетка ішіндегі заттардың тасымалдануын түсіндіріңіз.

6. Клеткааралық сигнализация және оны жүзеге асу жолдары туралы айтыңыз.

Қозғалысты қамтамасыз ететін орындаушы механизмдерінің негізгі типтері мен молекулалық ұйымдасуын айтыңыз.

8. Тубулиндер, G- және F- актин, миозин және басқа цитоқаңқа құрылымының негізі болатын белоктар туралы айтыңыз.

9. Вирус пен фагтардың геномының құрылысының ерекшеліктері.

10. Прокариоттар геномы. Бактериалды плазмидалар, IS-элементтері мен транспозондары.

Эукариоттар геномының құрылысы, күрделілігі.

12. Митохондрия және хлоропласт геномдары.

ДНҚ репликациясы. ДНҚ репликациясына қатысатын белоктар мен ферменттер.

Процессинг, сплайсинг.

15. Белок биосинтезі. Гендік код. Амин қышқылдарының активтенуі. Трансляция сатылары мен реттелуі.

Тіршіліктің біртектілігі мен көптүрлілік заңы немесе Сент-Илер заңы.

іршіліктің глобальдық заңының принциптері, немесе Вернадскийдің бірінші заңы

18. Онтогенетикалық қартаю және жаңару заңы немесе Кренк заңы

нтогенездің бір тұтастығы заңы немесе Дриш заңы

ірі заттардың химиялық құрылымы туралы заңы немесе Энгельстің бірінші заңы

иохимиялық процестердің жүйелі құрылымы заңы немесе Берталанфи заңы

Биологиялық ақпараттардың үзіліссіздігі мен дискреттік заңы, немесе Морган-Эфрусси заңы

23. Сананың биосфералық ролі заңы немесе Вернадскийдің екінші заңы

24. Экология ғылымындағы «биоценоз», «биогеоценоз», «экосистема» ұғымдарының арақатынасын түсіндіріңіз.

25. Биосферада тіршілік ететін организмдердің әралуандылығына, әртүрлі систематикалық және функционалдық топтардың ара салмағына баға беріңіз.

26. Құрлықтық экожүйелердің құрылымдық ерекшеліктерін және өнімділігін сипаттаңыз.

27. Мемлекеттік және аймақтық деңгейде жүргізілетін флора мен фауна өкілдерінің инвентаризациясының елдегі биологиялық әралуандылықты сақтап қалу үшін маңыздылығын түсіндіріңіз.

28. Қазақстанда қабылданған, ерекше қорылатын аймақтардың категорияларын сипаттайтын кесте құрастырыңыз

29. Арал теңізі аймағының проблемалары, аймақ проблемаларын шешуге бағытталған жобаларға талдау жасаңыз.

30. Іле-Балқаш бассейнінің экологиялық проблемаларын атап шығыңыз, аймақтың биологиялық әралуандылығына қатер төндіріп отырған факторларға талдау жасаңыз.

 

.3. Элективті профильдік пәндер блогы бойынша

 

ЖББ 1: 6М060701 – «Тірі организмдердің алуантүрлілігі»

 

1. Археялардың ашылу тарихы. Биологиялық систематикадағы археялардың орны.

2. Археялардың негізгі топтары. Таксономиясы мен номенклатурасы, филогенетикалық ағашы.

3. Археялардың цитологиялық және молекулалы-биологиялық ерекшеліктері.

4. Археялар мен басқа домендердің салыстырмалы сипаттамасы.

5. Биогеография ғылымының дамуы мен қалыптасуы, оның негізгі кезеңдеріне сипаттама беріңіз, қазіргі кездегі өзгерістеріне тоқталыңыз.

6. Қазіргі кездегі Қазақстандағы палеоботаникалық флора мен фаунаның, биогеографиялық аудандастыру мәселелерін атап көрсетіңіз, мысал келтіріңіз.

7. Жануарлар әлемінің алуан түрлілігінің өзгеруінің жалпы бағыттары. Жануарлар әлемінің кедейленуінің көрінісі қандай, оның негізгі себептерін атаңыз.

8. Жануарлар алуан түрлілігін қорғауда және тиімді пайдалануда ерекше қорғалатын аймақтарға сипаттама беріңіз, қорғау аймақтарының маңызыдылығын атап көрсетіңіз.

9. Қазақстанның эколгиядық аудандарындаға биологиялық мониторинг жүйесін ұйымдастыру жолдарына сипаттама беріңіз.

10. Далалы аймақтың флоралық құрамы оның экологиялық ерекшеліктеріне сипаттама беріңіз.

Шөлдің басты анықтамаларына және негізгі белгілеріне тоқталыңдар.

Қазақстанның солтүстік жусанды шөлінің өсімдіктер жабынына, экологиялық ерекшеліктеріне түсініктеме беріңдер.

13. Дала зонасына сипаттама беріңіз. Өсімдік жамылғысына тоқталыңыз.

14. Сирек кездесетін өсімдіктерді сақтап қалу кезіндегі іс- шаралар.

Фотобиологиялық үрдістер және фотохимиялық реакциялар. Фотохимиялық әрекет спектрі. Жұту спектрі. Фотобиологиялық әрекет спектрі.

Аноксигенді және оксигенді фотосинтезді жүзеге асыратын фототрофты бактериялар.

Мембранада пигменттер мен электрон тасымалдаушыларының орналасуы. Электрондардың бағытталған транспорты және протондық градиентті құру.

18. Жануарлар дүниесін қорғау және тіршілік ортасын жақсарту жолдарын сипатаңыз.

19. Табиғатта түрлердің және мекендейтін жерлердің алуантүрлігін дұрыс бағалау жолдарын түсіндіріңіз.

20. Жануарлар дүниесіне әсер ететін орта факторларының түрлерін және оларды анықтайтын ортақ жағдайларын түсіндіріңіз.

21. Түрлердің санының азаюынына әсер ететін факторларды сипатаңыз.

22. Биоалуантүрлікті қалпына келтіру және қорғау жолдарының негізгі тәсілдеріін сипатаңыз.

 

4.3.2. ЖББ 2: 6М060703 – «БИОХИМИЯ, ГЕНЕТИКА ЖӘНЕ МОЛЕКУЛАЛЫҚ БИОЛОГИЯ»

 

1. Дәнді дақылдарды морфологиялық маркерлеу, оның генетикалық анализдер мен бидай селекциясындағы маңызын талқылаңыз.

2. Селекция үрдісіндегі жалпы және спецификалық комбинациялық қабілеттілік деген түсінікке мысал келтіріңіз.

3. Модификаторлы гендер туралы түсінік беріп, ауылшаруашылығына маңызы бар белгілердің тұқымқуалауын сипаттаңыз.

4. Генотип және экологиялық орта жағдайына бейімделген идеотипімен сорттар түрін шығару  жұмыстарына анықтама беріңіз.

-ден алынған жаңа өнімдерді бағалау әдістері және токсикологиялық сипаттамаларын келтіріңіз.

.

Рестрикциялық фрагменттер.

.

Иммуногенетикалық және иммуноферменттік әдістердің молекулалы-генетикалық сараптамада маңызын көрсетіңіз.

және эукариоттарда  негізгі гистондардың дамуын сипаттаңыз.

11. ДНҚ метилдену жағдайындағы ген экспрессиясының регуляциясын көрсетіңіз. Даму процесінде метилденген ДНҚ-ның өзгеруінің сипаттамаларын келтіріңіз.

12. РНҚi және хроматин жиынына сипаттама келтіріп, РНҚ арқылы хроматиннің жинақталуын сызбанұсқа түрінде көрсетіңіз.

орта факторларын сызба түрінде келтіріңіз.

14. Хромосомдық тұқым қуалаудың элементтері мен эпигенетикалық реттелуін сипаттаңыз.

15. Прокариоттар мен эукариоттардағы ДНҚ транскрипциясын салыстырмалы түсіндіріңіз.

.

.

индуцибельді және репрессибельді жүйелердің реттелу механизмдерінің ерекшеліктерін салыстырыңыз.

19. РНҚ интерференция құбылысын түсіндіріңіз және гендер экспрессиясымен байланыстырыңыз

20. Жер бетінде тіршіліктің пайда болуы жөніндегі теорияның (өздігінен немесе спонтанды, пайда болу, креоциониз немесе жарату, стационар күйде, панспермия, билхимиялық эволюция) негізгі шарттарын анықтаңыз.

21. Кроссинговердің генетикалық және цитологиялық дәлелдерін келтіріңіз.

22. Теломераның құрылымын және хромосоманың теломералық аймақтарының қасиеттерін сипаттаңыз.

23. Хромосомалардың алғашқы нөмірленуі және оларды сәйкес геномдарға орналастыру.

Униваленттердің алмасу мәселесі.

25. Изогенді линиялар мен морфологиялық маркерленген моносомнды линиялар шығару тәсілдері.

 

6М060704 – «ФИЗИОЛОГИЯ ЖӘНЕ БИОФИЗИКА»

 

1. Жүрек жиырылу циклының механизмін түсіедіріңіз.

2. Организмдегі қанайналым физиологиясының функцияларын зерттеу әдістері және объектілері туралы айтыңыз.

3. Жүрек – қантамыр жүйесінің рефлекторлық реттелуі туралы айтыңыз. Данини-Ашнер тәжирбесі. Гольц тәжирбесі.

4. Биологиялық жүйелерді зерттеудің фотометриялық әдістемесі

5. Фотоэлектроколориметрдің жұмысымен танысу. Спектрофотометрия

6. Электрокардиография әдісін қолдану. Холтер әдісі.

7. Иондаушы сәулелердің зардаптары, әсер ету механизмдері.

8. Радионуклидтер және олардың тірі жүйелерге әсері.

Тірі жүйелердің стационарлық күйін термодинамикалық параметрлер арқылы сипаттаңыз. Пригожиннің тепе-теңдігі мен қағидасының ұғымын жазып беріңіз.

10. Термодинамикалық жүйелердің түрлерін талдап беріңіз. Биологиялық жүйелер термодинамикалық жүйелердің қай түріне жатады? Неліктен?

11. Гормон рецепциясының түрлері. Рецепторлардың қызметтеріне сипаттама беріңіз.

12. Гормондардың мембраналық әсер ету механизмі.

Флавоноидтардың маңызы жайлы түсіндіріп беріңіз.

14. Биологиялық активті заттардың негізгі компонеттері.Табиғи тағамдар (балдырлар, теңіз тағамдары). Биологиялық активті заттар (аминқышқылдар, антиоксиданттар) туралы түсіндіріп беріңіз.

Жануарлар ағзасындағы физиологиялық және биохимиялық процестеріндегі биологиялық активті заттар жайлы түсіндіріп беріңіз.

16. Термометрия және колориметрия жалпы сипаттамасы.

17. Фотобиологиялық процестердің негізгі кезеңдері.

18. Лазерлік хирургия, лазерлік терапия

19. Адамның сәуле аурулары.

Ф.Халбергтің биологиялық ырғақтар бойынша классификациясын түсіндіріңіз.

21. Десинхроноз. Десинхроноз түрлеріне сипаттама беріңіз.

Гормондардың активтілігінің ырғақтылығына жалпы түсінік беріңіз.

Биологиялық ырғақтылық пен бейімделудің жалпы концепциясына сипаттама беріңіз.

24. Физиологиялық функциялардың маусымдық ырғақтары жайлы жалпы сипаттама беріңіз.

25. Биожүйелердің уақытқа байланысты құрылымының жалпы құрылысын түсіндіріңіз.Ссылка на основную публикацию
2019