Istor_Rozv_Fiz_61M-F_Практичні

 

Міністерство освіти і науки України

Довженка

 

Перший проректор

______ Кузнецова Г.П.

(підпис, прізвище,ініціали)

“___”__________20__р

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

Історія розвитку фізики для студентів

Галузі знань: 01 Освіта

Спеціальність 014.08 Середня освіта (Фізика)

ОС магістр

Статус дисципліни: цикл природничо-наукової, професійної та практичної підготовки

Шифр дисципліни: ПНППП 1.1.4М.014.08 Середня освіта (Фізика) ФМОІ (3;2;-;2)

Факультет природничої і фізико-математичної освіти

Кафедра фізико-математичної освіти та інформатики

Європейські кредити

Години

Всього

Лекції

Лабораторні роботи

Практичні заняття

денна

1

2

3

90

22

12

 

10

68

 

2 сем

 

 

Робоча програма складена на основі ОПП підготовки бакалаврів галузевого стандарту вищої освіти МОН України (навчального плану), навчальної програми.

 

Грудинін Б. О.

(підпис)

 

__р.

 

Качурик І.І.

(підпис)

Хроленко М.В.

(підпис)

Робоча програма розглянута та схвалена вченою радою

факультету природничої і фізико-математичної освіти

Хроленко М.В.

(підпис)

Назва дисципліни

_

 

Характеристика дисципліни

Напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

 

кількість:

– 3

– 3

– 4

год.

 

Аудиторних годин на тиждень____________

 

 

 

Галузі знань: 01 Освіта

Спеціальність 014.08 Середня освіта (Фізика)

 

 

 

Статус дисципліни

______нормативна ______

1

 

Семестр – 1

22

– 12

Практичних – 10

 

– 68

 

Вид підсумкового контролю

____________

 

Пояснювальна записка

 

має також важливе методичне і виховне значення.

людиною фізичних законів, узагальнення та поглиблення в студентів знання про розвиток фізики в Україні, особливості формування фізики як науки в цілому та основні методологічні прийоми в сучасній фізичній науці.

наступні:

­вчення творчої лабораторії видатних діячів науки має важливе значення, але справді наукова історія фізики не може обмежитися тільки цим завданням.

­робки природи в інтересах людей.

наукова історія фізики, розкриваючи фізику в її розвитку, збагачує і поглиблює її, показуючи суть фізичних закономірностей в їх історії.

відрізняється від фізики Декарта, а й пояснити, чому відрізняється. Вона повинна вказувати причини, що викликали зміну завдань і методів фізичної науки при переході від однієї епохи до другої.

чально-виховної роботи в школі.

самостійно обирати найбільш доцільний методологічний прийом при плануванні власних наукових досліджень; використовувати отримані знання для вирішення завдань викладання фізичних дисциплін; використовувати сучасні методи фізики для вирішення практичних задач.

 

 

Робочий план

______________________

 

курс)

 

Вид

навчальної

Лекційні

Самостійна

 

 

________________

(прізвище та ініціали)

 

р.

 

Качурик І.І.

)

 

 

Хрленко М. В,

)

 

Тематичний план

Історія розвитку фізики

Форма навчання заочна

Назви тем та змістових модулів

Загальна кількість годин

Самостійна робота

Аудиторних

Лекції

Практичні заняття

Лабораторні роботи

1

Змістовий модуль 1

20

15

5

3

2

 

2

Змістовий модуль 2

.

.

20

15

5

3

4

 

3

Змістовий модуль 3

24

15

6

3

2

 

 

Змістовий модуль 4

Розвиток фізики в Києві, Харкові, Сімферополі, Полтаві, Дніпропетровську: Київський Університет, Київський Політехнічний Інститут, Полтавська ґравіметрична обсерваторія, Кримський Науково-Дослідницький Інститут (Сімферополь), Науково-Дослідний Інститут Фізики (Одеса), Таврійський (згодом Кримський) Університет і т.д.

26

21

6

3

2

 

7

Підсумковий контроль

 

 

 

 

+

 

8

Всього

90

66

22

12

10

 

 

 

 

 

Кіль-

кість

 

 

 

[1],[2]

[3],[4]

 

 

 

[1],[2],

[3],[4]

 

 

 

 

[4],[5],

[7],[8]

 

 

 

[2],[3],

.

 

 

[4],[5],

[7],[8]

 

 

 

[2],[3],

[6],[8]

 

[2],[3],

Аналіз «Ізборника» 1076 р. з позицій натурфілософії.

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теми практичних занять

 

 

Теми практичних занять

К-ть годин

я, які виносяться на практичні заняття

1.

.

2

моделі.

Всесвіту.

астрономії.

світла.

[1],[2]

[3],[4]

2.

Стан фізики в Україні в XІX – першій половині ХХ ст.

2

Київський Університет, Київський Політехнічний Інститут, Полтавська ґравіметрична обсерваторія, Кримський Науково-Дослідницький Інститут (Сімферополь), Науково-Дослідний Інститут Фізики (Одеса), Таврійський (згодом Кримський) Університет і т.д.

[1],[2][3],[4]

3.

 

2

пам’ятки давньоукраїнського перекладного письменства (загальні відомості). Аналіз “Філософського трактату” «Ізборника» 1073 р. Аналіз «Ізборника» 1076 р. з позицій натурфілософії.

[4],[5][7],[8]

4.

.

 

2

електрики і відкриття електрона; моделі атома; загальна і спеціальна теорії відносності.

моделі.

[2],[3][6],[8]

5

.

 

2

природознавства.

[2],[3][6],[8]

 

 

 

СРС

 

Тема 1

 

 

 

 

 

1

Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до практичної роботи № 1

ІРС: Підготовка рефератів.

:

в Україні.

16

 

 

 

 

2

 

 

 

 

1

Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до практичної роботи № 2

ІРС: Підготовка рефератів.

:

1. Викладання фізики у Харківському колегіумі.

16

Тема 3

 

2

3

ІРС: Підготовка рефератів.

:

у КНУ імені Т.Шевченка.

16

 

Тема 4

 

 

 

 

 

 

 

2

4

ІРС: Підготовка рефератів.

:

Інститут теоретичної фізики.

2.Інститут металофізики.

20

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів за шкалою ЕCTS

 

А

4,51-5,00

5,00

4,95

4,90

4,85

4,80

4,75

4,70

4,65

4,60

4,55

4,51

В

4,01-4,50

4,50

4,43

4,36

4,29

4,22

4,15

4,08

4,01

С

3,50-4,00

4,00

3,90

3,84

3,76

3,67

3,59

3,51

3,50

D

2,83-3,43

3,43

3,36

3,29

3,22

3,15

3,07

3,01

3,00

2,92

2,83

Е

2,51-2,75

2,75

2,67

2,59

2,51

FX

2,00-2,5

35-59

не зараховано

F

0,00-1,99

1-34

2

низький рівень знань із дисципліни, відсутність практичних умінь і навичок, що є підставою для повторного вивчення дисципліни

ЛІТЕРАТУРА

– 294 с.

– 305 с.

– 249 с.

– 456 с.

доповн. – К.: Вища школа, 1993. – 280 с.

– К.: Радянська школа, 1951. – Т.1; 1959. – Т.2; 1971. – Т.3.

– 245 с.

М. Лауе– М.: Гостехиздат, 1956. – 211 с.

Стройк– К.: Радянська школа, 1960. – 300 с.

– 373 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта забезпеченості літературою

 

№ п/п

Найменування джерела

Кількість примірників в бібліотеці ВНЗ / кафедри

 

 

 

1.

2.

3

1.

– К.: Радянська школа, 1951. – Т.1; 1959. – Т.2; 1971. – Т.3.

 

 

 

 

 

2.

– 280 с.

3.

Храмов Ю.Л. Физики. Библиографический справочник/ Ю.Л. Храмов. – М.: Наука, ГРФМЛ, 1983. – 373 с.

4.

– 456 с.

5.

 

0

 

 

 

 Ссылка на основную публикацию
2019